DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina

Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Na stronie występują błędy w kodzie. Strona nie przechodzi poprawnie walidacji.
 • Niektóre elementy klikalne nie posiadają odpowiednich opisów dla czytników ekranowych
 • Główny slajder strony nie jest dostępny z klawiatury
 • Brak poprawnej struktury nagłówków
 • Niektóre elementy graficzne nie posiadają poprawnie uzupełnionego tekstu alternatywnego
 • Brak możliwości zatrzymania elementów ruchomych
 • Komunikaty w formularzu kontaktowym przekazywane są w języku angielskim
 • Łącza nie posiadają odpowiedniego wyróżnienia.Obecnie wyróżnione są tylko kolorem
 • Część dokumentów jest wykonana w formie skanów

Wyłączenia

 • Mapy nie podlegają wymogom zapewnienia dostępności
 • Artykuły publikowane przez 23 września 2019 nie podlegają wymogom zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Krychowski.
 • E-mail: m.krychowski@dk-sulechow.com
 • Telefon: 68 385 22 14

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Agnieszka Łukaszenko-Woźnica
 • Adres: Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina
  Aleja Wielkopolska 3
  66-100 Sulechów
 • E-mail: dyrekcja@dk-sulechow.com
 • Telefon: 68 385 22 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadkubraku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Budynek Biurowca:

 1. Wejście przez drzwi wejściowe  ogólnodostępne brak obszaru kontroli.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze oraz klatka schodowa brak windy.
 3. Nie wdrożono.
 4. Brak miejsc parkingowych .
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Zamek:

 1. Wejście klatką schodową przez drzwi  tylko za zgodą pracowników.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze oraz klatka schodowa brak windy.
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych .
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

 Sala Widowiskowa Dawny Zbór Kalwiński

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą pracowników.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze oraz klatka schodowa  winda dla osób niepełnosprawnych obsługiwana przez pracownika.
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Parking miejski z wyznaczonymi miejscami dal inwalidów .
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Łegowo

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.`

Sala Wiejska Buków

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.`

Sala Wiejska Brody

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Pomorsko

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Głogusz

 1. Wejście po schodac przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Brak dostosowania.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Klępsk

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Mozów

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Cigacice

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Okunin

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska Krężoły

 1. Wejście po schodac przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Brak dostosowania.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska  Karczyn

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Sala Wiejska  Obłotne

 1. Wejście przez drzwi  tylko za zgodą osoby opiekującej się obiektem.
 2. W budynku ogólnodostępne korytarze
 3. Dostępna jest pochylnia dla wózków inwalidzkich wjazd na parter.
 4. Brak miejsc parkingowych.
 5. Jest możliwość.
 6. Nie wdrożono.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Stronę wyposażono w możliwość zmiany kontrastu
 • Na stronie dodano przyciski umożliwiające zmianę rozmiaru czcionki

Inne informacje i oświadczenia

Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina będzie stale dążył do poprawienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Europenian flag
X